basket2, basket, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
FacebookGoogle+
מגע הקסם - תכשיטי עצמה
חפש
search5, search, magnifier, lookup, find

תקנון

האתר www.mtjewelry.com 
בעלי האתר  – תכשיטי דניאל
הטבעת או המוצר – המוצרים המוצעים למכירה באתר.
המזמין ו/או משתמש האתר – לקוח האתר שגלש באתר ו/או שהזין את פרטיו באצרר ו/או הזמין באמצעות האתר מוצר ו/או טבעת.
התאמה אישית – טבעת המיוצרת בהתאמה אישית ע"פ היקף האצבע לפי הזמנת משתמשי האתר.
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד 
 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 9. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 11. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 12. הגבלת פרטיות - אנו מתחייבים לא להשתמש ו/או להעביר פרטי כרטיסי אשראי והלקוח לצד ג.
   
 13. רכישת מוצרים באתר
  1. השימוש באתר יעשה רק למטרות אישיות ושאינן עולות לכדי שימוש מסחרי.
  2. האתר משמש כחנות וירטואלית לשם רכישת טבעת ע"פ מידה אישית, היקף האצבע, המותאמת לצרכי משתמשי האתר.
  3. התצלומים המופיעים באתר זה הם לשם המחשה בלבד, ואינן מחייבים את בעל האתר. יכול, אך לא חייב, כי יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין מראה המוצר בפועל, הנובעים, בין היתר, ממגבלות טכניות ו/או טכנולוגיות המנועות את הצגת המוצר באתר באופן מדויק כפי שהוא נראה במציאות.
  4. הטבעת או המוצר המוצגים באתר זה יסופקו ע"י בעל האתר בלבד
  5. בעל האתר איננו מחזיק מלאי של טבעות או מוצרים ולכן אין אפשרות לבעל האתר לספק את המוצר באופן מיידי.
  6. ייצור הטבעת מתבצע ע"פ מידת אישית של משתמש האתר ו/או המזמין בסמוך לאחר הזמנת המוצר או הטבעת.
  7. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל זמן ומבלי ליתן על כך הודעה מראש, את ייצורו של המוצר ו/או הטבעת וכפועל יוצא מכך להפסיק את מכירתו של המוצר באתר זה.
    
 14. ביצוע הזמנה
  1. כתנאי מקדים לביצוע ההזמנה, נדרש משתמש האתר או המזמין למלא את בדיוק מירבי את פרטיו באתר, כדלקמן: שם מלא, כתובת למשלוח המוצר, כתובת מייל, מס טלפון, המוצר שברצון המזמין או משתמש האתר מבקש להזמין ע"פ היקף האצבע שלו (להלן: "השלב הראשון להזמנה").
  2. כול, אך לא חייב, כי בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה, הצעת המזמין ו/או משתמש האתר לא תיקלט, בין היתר, מפאת תקלה ושיבושים טכניים באתר ו/או בתקשורת האינטרנט ו/או במצב בו הוזנו פרטים שגויים באתר (להלן: "הודעת שגיאה").
  3. במקרה שבו התקבלה הודעת שגיאה בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה אצל המזמין או משמש האתר, מתבקש המזמין או משתמש האתר ליצור קשר עם בעל האתר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת שירות לקוחות של האתר בכתובת  mtjewelry@walla.com
  4. יובהר, כי במידה המזמין או משתמש האתר יקבל הודעת שגיאה בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה, יכול שהמוצר או הטבעת שהוזמנו לא יגיעו לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר.
  5. באם התקבלה הודעת שגיאה, על המזמין ו/או משתמש האתר לבצע את השלב הראשון להזמנת המוצר ו/או הטבעת, פעם נוספת.
  6. עוד יובהר, כי אי מילוי פרטים נכונים בשלב הראשון לביצוע ההזמנה, עשוי למנוע מהמוצר להגיע לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר.
  7. הזמנת המוצר תעשה ע"פ מידתו האישית של המזמין ו/או משתמש האתר, ולפיכך המזמין ו/או משתמש האתר לא יקבל זיכוי בנסיבות בהן המוצר ו/או הטבעת לא הגיע לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר, אלא באם יוכח כי המוצר ו/או הטבעת לא הגיע לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר בשל טעות הנוגעת לבעל האתר.
  8. במידה והמזמין ו/או משתמש האתר לא קיבל את המוצר ו/או הטבעת תוך 11ימי עסקים ממועד הזמנתו, על המזמין ו/או משתמש האתר ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של האתר ו/או בעל האתר בכתובת המייל של מחלקת שירות הלקוחות.
  9. לאחר ביצוע השלב הראשון להזמנה, יהא על המזמין ו/או משתמש האתר להזין את פרטי אמצעי התשלום איתו בחר המזמין ו/או משתמש האתר לרכוש את המוצר (להלן: "השלב השני להזמנה").
  10. אישור על הזמנת המזמין ו/או משתמש האתר תאושר רק לאחר אישור PAYPAL או חברת האשראי.
  11. לאחר ביצוע השלב השני להזמנה באתר ואישור PAYPAL או חברת האשראי לביצוע התשלום, תשלח אל המזמין ו/או אל משתמש האתר פרטי ההזמנה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו פרטי ההזמנה )להלן: "אישור הזמנה").
  12. אישור על ביצוע ההזמנה יהווה ראיה חלוטה וסופית לנכונות ההזמנה, ובעל האתר יפעל לאספקת המוצר ו/או הטבעת שהוזמנו.
    
 15. אמצעי תשלום
  1. התשלום עבור רכישת המוצר באתר יתבצע רק באמצעות PAYPAL או בכרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י חברת האשראי, כפי שמצוין באתר.
  2. למען הסר ספר יובהר, כי, לא תאושר הזמנה בכל אמצעי תשלום אחר, אלא באמצעות אמצעי תשלום האמור בסעיף 15.1 לעיל.